Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน:

กิจกรรมเรียนรู้เตรียมสู่อาเซียน
(1 จำนวนผู้เยี่ยมชม) (1) บุคคลทั่วไป
 • หน้าที่:
 • 1
 • 2
 • 3

กระทู้: กิจกรรมเรียนรู้เตรียมสู่อาเซียน

กิจกรรมเรียนรู้เตรียมสู่อาเซีย​น 12 พ.ค. 2012 13:21 #1

 • ภัสรา อุดาการ


กิจกรรมเสนอแนะ เป็นกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สำหรับสถานศึกษานำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนตามบริบทและความพร้อมของสถานศึกษา ซึ่งกิจกรรมเสนอแนะนี้ได้ปรับปรุงจากผลงานการปฏิบัติกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียน Sister School และ Buffer School จำนวน 54 ศูนย์ ในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN

ตอบกลับ: กิจกรรมเรียนรู้เตรียมสู่อาเซีย​นๅ1 12 พ.ค. 2012 13:23 #2

 • ภัสรา อุดาการ
กิจกรรมที่ 1 ภาษาอาเซียนน่ารู้

จุดประสงค์
เพื่อให้นักเรียนพูดและใช้ภาษาอาเซียน และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนได้

วิธีดำเนินการ
1. นักเรียนบอกคำศัพท์ภาษาไทย 1 คำ
2. นักเรียนสืบค้นคำศัพท์ที่เหมือนกันในภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น ลาว เวียดนาม เขมร ฯลฯ
3. จัดทำป้ายนิเทศ ASEAN TODAY แสดงคำศัพท์และความหมายของแต่ละภาษา
4. นักเรียนพูดนำเสนอหน้าเสาธง หรือพูดนำเสนอเป็นเสียงตามสายในโรงเรียน

สื่อและอุปกรณ์
1. พจนานุกรมภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เวียดนาม เขมร ฯลฯ
2. หนังสือ “บันทึกการเดินทางอาเซียน”
3. เว็บไซต์
4. ป้ายนิเทศ

ตอบกลับ: กิจกรรมเรียนรู้เตรียมสู่อาเซีย​นๅ1 12 พ.ค. 2012 13:24 #3

 • ภัสรา อุดาการ
กิจกรรมที่ 2 อาเซียน ทูเดย์

จุดประสงค์

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และนักเรียนมีส่วนร่วมในการนำเสนอข่าว
วิธีดำเนินการ

1. จัดทำ Script ข่าว เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน
2. จัดทำเนื้อหาอาเซียน การแต่งกาย ดอกไม้ อาหาร ประจำชาติ ฯลฯ
3. จัดเตรียมรูปภาพ
4. เตรียมบทพูดเริ่มรายการ เนื้อหาของข่าว และการจบรายการ
5. ออกอากาศตามวันเวลาที่กำหนด

สื่อและอุปกรณ์

1. แผ่นพับอาเซียน
2. หนังสือ “บันทึกการเดินทางอาเซียน”
3. วีดิทัศน์ ประชาคมอาเซียน
4. ข่าว
5. รูปภาพ
6. ห้องออกอากาศ โทรทัศน์ หรือสถานการณ์จำลอง

ตอบกลับ: กิจกรรมเรียนรู้เตรียมสู่อาเซีย​น3 12 พ.ค. 2012 13:26 #4

 • ภัสรา อุดาการ
กิจกรรมที่ 3 ชุมชนคนรักอาเซียน

จุดประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
3. ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียนเกี่ยวกับอาเซียน

วิธีดำเนินการ

1. ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
2. นักเรียนชมวีดิทัศน์ กำเนิดอาเซียน
3. กล่าวคำทักทายภาษาอาเซียน
4. นักเรียนจัดทำสื่อการเรียนรู้ เช่น ตุ๊กตาประเทศสมาชิกอาเซียน และธงอาเซียน
5. นักเรียนระบายสีธงชาติ 10 ประเทศอาเซียน
6. นักเรียนร้องเพลงอาเซียน

สื่อและอุปกรณ์

1. แผ่นพับอาเซียน
2. หนังสือ “บันทึกการเดินทางอาเซียน”
3. วีดิทัศน์ ประชาคมอาเซียน
4. ธงชาติ ธงอาเซียน
5. ตุ๊กตาอาเซียน
6. เพลงอาเซียน

ตอบกลับ: กิจกรรมเรียนรู้เตรียมสู่อาเซีย​น4 12 พ.ค. 2012 13:28 #5

 • ภัสรา อุดาการ
กิจกรรมที่ 4

An Awareness of ASEAN Campaign


จุดประสงค์

เพื่อสร้างความตระหนักและความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมอาเซียน
วิธีดำเนินการ

1. ชี้แจงจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมอาเซียน
2. ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน โดยปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
2.1. บอกชื่อประเทศสมาชิกอาเซียน เมืองหลวง ธงชาติ
2.2. ร้องเพลง ASEAN Song
2.3. รู้จักวันและสถานที่ก่อตั้งอาเซียน และสมาชิกผู้ก่อตั้ง คำขวัญ
2.4. จัดทำของที่ระลึก เช่น ที่คั่นหนังสือ ตุ๊กตากระดาษประเทศอาเซียน ฯลฯ
2.5. รู้จักและกล่าวคำทักทายของประเทศสมาชิกอาเซียน

สื่อและอุปกรณ์
1. แผ่นพับอาเซียน
2. หนังสือ “บันทึกการเดินทางอาเซียน”
3. วีดิทัศน์ ประชาคมอาเซียน
4. การ์ตูนอาเซียน
5. ธงชาติ กระดาษ สี

ตอบกลับ: กิจกรรมเรียนรู้เตรียมสู่อาเซีย​น5 12 พ.ค. 2012 13:29 #6

 • ภัสรา อุดาการ
กิจกรรมที่ 5 ASEAN Song

จุดประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนผ่านทางบทเพลง
3. เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการเป็นประชาคมอาเซียน

วิธีดำเนินการ

1. ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนแก่นักเรียนทั้งโรงเรียน
2. จัดประกวดแต่งเพลงอาเซียน
3. เพลงที่ชนะเลิศ นำไปเข้าห้องอัด บันทึกลงแผ่นโดยนักเรียนเป็นผู้ร้อง
4. นำเพลงที่อัดแล้วไปเปิดประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่างๆ

สื่อและอุปกรณ์

1. แผ่นพับอาเซียน
2. หนังสือ “มารู้จักอาเซียนกันเถอะ”
3. การ์ตูนอาเซียน
4. ห้องเทคโนโลยี หรือห้องคอมพิวเตอร์
 • หน้าที่:
 • 1
 • 2
 • 3
ใช้เวลาในการร่างหน้านี้: 0.42 วินาที